Nesouhlas s pronájmem městských kotelen a způsobu vypsání záměru na pronájem

Spolek Heřmani
Čáslavská 253
538 03 Heřmanův Městec

8.listopadu 2020

Nesouhlas s pronájmem městských kotelen a způsobu vypsání záměru na pronájem

Vážení členové Rady města Heřmanův Městec,

v těchto dnech rozhodujete o pronájmu objektů kotelen v majetku města. Dovolujeme se vás dotázat, zda jste na vašich jednáních projednávali také možnosti provozovat kotelny v režii města. Nelze si položit otázku proč nikdo nejednal s jednatelem BYTEP HM, panem Michálkem, který mohl během roku průběžně a bezproblémově předávat zkušenosti s provozem kotelen tak, aby jejich obsluhu převzalo město?

Takové rozhodování si samozřejmě vyžaduje ekonomickou analýzu. Byl takový, nebo podobný dokument vypracovaný a vámi projednaný? Kotelny nyní nevyžadují investice do technologie. Z jakého důvodu přenechávat zisk za provoz kotelen někomu jinému?

Již v roce 2019 bylo zřejmé, že spolupráce s firmou BYTEP HM s.r.o. k 31.12.2020 skončí. Je proto velmi zvláštní, že RM schvaluje vypsání záměru na pronájem městských kotelen až 7.září 2020 s tím, že nabídky mohli podávat zájemci o pronájem pouze do 10.října 2020.

Vážení radní, dovolujeme se vás dotázat, zda opravdu považujete za reálné předložit návrh od zájemců o provoz kotelen na změněný provoz (kogenerace, biomasa, apod.) včetně rámcového časového harmonogramu a vlastního provedení realizace a jeho následných podmínek provozu a vlivu na kalkulaci tepla pro odběratele během jednoho měsíce?

Díky tomuto šibeničnímu termínu je zřejmé, že nabídku mohou předložit pouze ti zájemci, kteří o záměru pronajmout kotelny vědí s předstihem několika měsíců. Tento fakt je dokonce i v důvodové zprávě ze dne 3.srpna 2020 z jednání RM, kde je uvedeno, že společnost EON projevila zájem o převzetí provozu kotelen s možným závazkem vybudování kogenerační jednotky. Za podobných výhod se o pronájem bude pravděpodobně ještě ucházet spol. ČEZ a rakouská AG Bohemia, která má bohaté zkušenosti i v případě nešťastné privatizace našeho vodárenství.

K tomuto je nutno připomenout, že jedna z těchto společností již v minulosti projevila zájem. Jejich nabídka však byla ve srovnání s nabídkou BYTEP HM s.r.o. nevýhodná, a proto byla prodloužena smlouva BYTEPu do 31.12.2020. Vzhledem k časově nereálnému termínu pro vypracování nabídek, jiné než výše jmenované společnosti, pravděpodobně nabídky nepodají. Byl to snad záměr?

Již v minulém volebním období byla radě města podsouvána myšlenka přeměny kotelen na biomasu (tj. hl.topidlo = štěpka). Na jednání RM si tehdy radní přizvali odborníka Ing. Ulricha, aby vysvětlil možnosti městských lesů, vzhledem k jejich rozloze, samozásobit bioštěpkou městské kotelny. Dle přiložených propočtů došel Ing. Ulrich k závěru, že městské lesy nejsou v žádném případě schopny pokrýt potřebu kotelen, což následně potvrdil i správce městských lesů Ing. Jedlička. RM proto tento záměr zamítla. Pravdou je, že v současné situaci, kdy jsou lesy napadané kůrovcem, bude možné sehnat dřevo, i pouze za cenu dopravy, a tak v případě přechodu na štěpku bude tato surovina po dobu pár let velmi levná. Po vytěžení napadaných lesů, dřevo a s tím spojené suroviny, drasticky podraží. Nabízí se otázka, zda investice do zařízení, které by město po uplynutí nájemního vztahu odkoupilo, nebudou vyhozené peníze.

Vzhledem ke všem skutečnostem by bylo přinejmenším vhodné přehodnotit způsob vypsání záměru města a zrušit vypsání záměru z důvodu nerovných podmínek pro zájemce o pronájem městských kotelen. Jsme přesvědčeni, že lze vyjednat s firmou BYTEP HM s.r.o prodloužení nájmu na nezbytně dlouhou dobu, ve které RM by buď zvážila provoz kotelen v režii města, nebo řádně vypsala nový záměr pronajmout kotelny.

V příloze naleznete mnoho informací, které by měli zastupitelé vědět, při tak důležitém rozhodnutí. (I když dopis o právní neplatnosti záměru je z 19.9. 2018, právní vady v obsahu současného záměru se dle našeho názoru opakují).

Otakar Volejník
předseda spolku Heřmani HM a zastupitel města

Jan Řehák
Místopředseda spolku Heřmani HM a zastupitel města

Příloha:
1) Dopis Ladislava Michálka o právní neplatnosti záměru

Dáno na vědomí: zastupitelé města